موضوعات
روستاي زرده|zardeh آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 471036 بار نمايش يافته است . مهر90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.419 % (16108)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.624 % (35913)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.24 % (373271)
 Opera: OperaOperaOpera 0.699 % (3295)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.014 % (66)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.229 % (29341)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.768 % (13039)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.48 % (72931)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.999 % (14127)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.150 % (10129)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.36 % (373841)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 258
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 211
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 33
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 5
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2