موضوعات
روستاي زرده|zardeh آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 463184 بار نمايش يافته است . مهر90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.373 % (15624)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.589 % (35154)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.27 % (367190)
 Opera: OperaOperaOpera 0.701 % (3250)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.014 % (66)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.280 % (29088)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.765 % (12809)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.18 % (70332)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.918 % (13517)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.119 % (9818)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.77 % (369509)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 258
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 204
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 33
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 5
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2