موضوعات
روستاي زرده|zardeh آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 479938 بار نمايش يافته است . مهر90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.398 % (16309)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.591 % (36434)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.34 % (380825)
 Opera: OperaOperaOpera 0.691 % (3320)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.013 % (66)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.147 % (29502)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.808 % (13479)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.60 % (74900)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.092 % (14841)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.178 % (10455)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.12 % (379734)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 258
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 218
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 33
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 5
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2